Przełącznik Nav

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BALTICAD.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BALTICAD.EU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY
3. KONTO KLIENTA
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
5. FORMA ORAZ KOSZTY
6. REKLAMACJE
7. ZWROTY
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://balticad.eu prowadzony jest przez BALTICAD SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 23 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507115; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.; NIP: 9571073586; REGON 222080524; adres poczty elektronicznej: info@balticad.eu.
2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Balticad sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


§ 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY


1) Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2) Prezentacja na stronach internetowych Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu Cywilnego)
3) Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) z możliwością przeliczenia na (USD) i (EUR). O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty ceny towaru, przy uprzednim kontakcie z Klientem.
4) Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając automatyczną wiadomość e-mail. Następnie Sprzedający weryfikuje zamówienie i przygotowuje je do wysyłki/odbioru, jednocześnie potwierdzając realizację zamówienia, wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail.
5) Zamówienie może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca.
6) Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawców do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
7) Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego.
8) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje z chwilą wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

§ 3. KONTO KLIENTA


1) Klient może założyć indywidualne konto w Sklepie. Założenie konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu.
2) Zakładając konto Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając adres e-mail, podstawowe dane kontaktowe, dane do wysyłki towaru, a w przypadku firm numer NIP i adres siedziby Firmy. Klient w każdej chwili ma wgląd w przesłane dane i może dokonać uzupełnienia lub korekty danych, po zalogowaniu się do swojego konta. Klient ustala hasło. Podany adres e-mail jest Loginem.
3) Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail.
4) Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien zachować w poufności.  W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawców.


§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1) Dostępne sposoby płatności:
- płatność przelewem na rachunek bankowy,
- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
- rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118349).
2) Termin płatności:
- płatność za pobraniem odbywa się podczas odbioru towaru przekazanego przez Dostawcę,
- płatność przelewem odbywa się w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
3) Płatności należy dokonywać na następujące numery kont bankowych:
- w PLN: PL75 1050 1764 1000 0090 3117 8370
- w EUR: PL74 1050 1764 1000 0090 3117 8388
- w USD: PL52 1050 1764 1000 0090 3117 8396
- SWIFT: INGBPLP


§5. FORMA ORAZ KOSZTY DOSTAW

1) Dostępne sposoby dostaw :
- przesyłka kurierska DHL – 19,00 PLN brutto
- przesyłka kurierska DHL za pobraniem – 24,00 PLN brutto
- przesyłka kurierska DHL Mini - 16,00 PLN brutto
- przesyłka kurierska DHL Mini za pobraniem - 20,00 PLN brutto
- InPost Paczkomaty – 11,90 PLN brutto
- InPost Paczkomaty za pobraniem - 16,90 PLN brutto
- InPost przesyłka kurierska – 19,00 PLN brutto
- InPost przesyłka kurierska za pobraniem - 24,00 PLN brutto
2) Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku towarów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.


§6. REKLAMACJE

1) Reklamacje związane z zawieraniem umów handlowych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
- pisemnie na adres: ul. Limbowa 23, 80-175 Gdańsk;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@balticad.eu;
2) Reklamacja musi zawierać następujące informacje: dane kontaktowe podmiotu reklamującego towar, okoliczności i informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy.
3) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.
4) Sprzedawca może odmówić wymiany towaru w przypadku braku takiej możliwości np. w związku z zaprzestaniem produkcji części lub całego towaru. Jednocześnie Sprzedawca zaproponuje naprawę produktu, jeżeli wada nie generuje znaczących kosztów naprawy.
5) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy sprzedaży wiedział o wadzie np. jeżeli towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę.


§7. ZWROT

1) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument (za konsumenta uważa się osobę fizyczną, jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, art. 22[1] k.c.) ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
2) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu musi zawierać dane osoby zwracającej: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, numer paragonu, numer zamówienia, nazwę i symbol zwracanego towaru, nazwę banku oraz numer rachunku bankowego na jaki Sprzedawca zwróci należność.
3) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą odbioru zamówienia przez Klienta.
4) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5) Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: Balticad Sp. z o.o. ul. Limbowa 23, 80-175 Gdańsk.
6) Zwracany towar musi pozostać nienaruszony, bez śladów użytkowania.


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2) Zmiana Regulaminu:
- usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
- w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
- w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
- w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN BONU TOWAROWEGO

§1. Postanowienia Ogólne

1. Wzięcie udziału w promocji/zakup bonu oznacza zgodę uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. Organizatorem promocji jest firma Balticad Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Limbowej 23, zwana dalej "Balticad" lub "Organizator".
3. Bony towarowe wystawione przez organizatora mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym balticad.eu
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§2. Zasady promocji

1. Do udziału w promocji upoważnia posiadanie kuponu - vouchera rabatowego wystawionego przez organizatora i zawierającego kod rabatowy uprawniający do uzyskania zniżki na zakupy w sklepie. Voucher może zostać wystawiony w formie elektronicznej lub tradycyjnej papierowej. Zwyczajowo uczestnik promocji otrzymuje kod w formie elektronicznej w przypadku chęci otrzymania fizycznej wersji vouchera należy poinformować, o tym organizatora niezwłocznie po zakupie.
2. Jeden kupon uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości odpowiadającej kwocie umieszczonej na kuponie rabatowym.
3. Wysokość rabatu może być wyrażona procentowo lub odpowiadać określonej kwocie wyrażonej w PLN w zależności od bonu.
4. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym balticad.eu
5. Warunkiem realizacji kuponu jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym i wpisanie kodu rabatowego umieszczonego na kuponie w przeznaczonym do tego miejscu.
6. Kod rabatowy należy wpisać po dokonaniu wyboru produktów i przejściu do koszyka. Kod zostanie niezwłocznie zweryfikowany. Pozytywna weryfikacja spowoduje obniżenie sumy do zapłaty o wartość odpowiadającą wartości bonu. Suma pomniejszona o odpowiednią wartość będzie widoczna w ostatnim kroku zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem.
7. Koniecznym warunkiem zrealizowania rabatu jest zaakceptowanie postanowień ogólnych regulaminu sklepu, zakończenie transakcji oraz uzyskanie potwierdzenia zamówienia, które następuje po przejściu wszystkich kroków w koszyku zakupowym.
8. Kupony rabatowe mogą być realizowane do czasu wygaśnięcia ważności kodu rabatowego umieszczonego na kuponie. Po przekroczeniu terminu ważności kodu uzyskanie rabatu, do którego uprawniał nie będzie możliwe.
9. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za kupon.
10. Kupon rabatowy może zrealizować każda osoba, która jest posiadaczem bonu przy czym jednorazowo (przy jednym zamówieniu) można zrealizować tylko jeden kupon rabatowy.
11. Prawo do realizacji rabatu odpowiadającego wartości znajdującej się na bonie może zostać przekazane innej osobie wraz z mailowym potwierdzeniem nabycia bonu. W tym i w każdym innym przypadku osobą uprawnioną do realizacji bonu jest posiadacz bonu rabatowego wraz odpowiadającym kodem promocyjnym.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę prawa do realizacji rabatu wynikającą z przekazania przez użytkownika kuponu rabatowego innej osobie.
13. Bony towarowe nie podlegają sumowaniu, nie można ich również łączyć z innymi promocjami cenowymi.

§3. Uczestnicy promocji

1. Uczestnikiem Promocji jest każdy posiadacz kuponu rabatowe.
2. Uczestnikiem Promocji może być każdy spełniający paragraf 3, pkt 1., który jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnej mogą zrealizować uprawnienie do uzyskania rabatu za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
3. Uczestnik korzystając z bonu, akceptuje tym samym regulamin i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w związku z organizacją promocji w celach marketingowych. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883). Uczestnik ma prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawienia

§4. Regulamin

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie balticad.eu/regulamin

§5. Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie - listem poleconym na adres Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty wystąpienia problemu, którego dotyczy reklamacja lub daty wygaśnięcia ważności bonu. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego celu Komisja w terminie 14 dni roboczych od dat wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swojej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Darmowa wysyłka

dla zamówień już od 100zł!

Bezpieczne płatności

Zapłacisz przez Przelewy24.

Kupujesz, ale nie płacisz

Bo płacisz później.